Adres ul. Andrzeja 26,
05-800 Pruszków

Monika Gołębiewska Gawinek prowadząca działalność gospodarczą pod firmą CLIL Monika Gołębiewska-Gawinek , al. Kasztanowa 3A-5, 53-125 Wrocław, NIP: 5222683752, jest Administratorem danych osobowych Użytkowników.

Monika Gołębiewska Gawinek prowadząca działalność gospodarczą pod firmą CLIL Monika Gołębiewska-Gawinek jako Administrator przetwarza dane osobowe zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO), ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz innymi właściwymi przepisami o ochronie danych osobowych.

Wszelkie szczegółowe zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych zostały zawarte w Polityce prywatności.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 • Niniejszy regulamin określa zasady prowadzenia kursów językowych online w Szkole językowej CLIL, zwanej w dalszej części Szkołą.
 • Szkoła prowadzi indywidualne kursy językowe (angielski online, hiszpański online) w ramach świadczonych przez firmę usług językowych.
 • Każdy słuchacz szkoły CLIL, zwany dalej Uczniem, ma obowiązek zapoznania się z niniejszym regulaminem. Rozpoczęcie nauki w Szkole jest tożsame z akceptacją niniejszego regulaminu.
 • W ramach wykupionego przez ucznia kursu językowego Szkoła zobowiązuje się do zapewnienia wykwalifikowanego lektora w celu realizacji zajęć.
 • W związku z uczestnictwem w zajęciach w formie online wymagane jest korzystanie z odpowiedniego sprzętu w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania platformy oraz odpowiedniej jakości usług. Od Ucznia wymagane jest korzystanie z:
  • komputera bądź laptopa,
  • kamerki (wbudowanej bądź zewnętrznej),
  •  mikrofonu (wbudowanego lub zewnętrznego) ,
  • głośnika (wbudowanego lub zewnętrznego) ,
  • Internetu o prędkości zapewniającej odpowiednią jakość połączenia,

Zaleca się korzystanie z Google Chrome ze względu na to, że platforma działa najlepiej w tej przeglądarce internetowej.

ZAPISY NA KURS

 • W celu zapisania się na kurs należy skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta i ustalić rodzaj wybranego kursu oraz pakietu (START, ADVANVED, NATIVE SPEAKER).
 • Terminy zajęć są ustalane przed rozpoczęciem nauki i są one niezmienne.
 • Jednostka lekcyjna trwa 60 minut w zależności.
 • Uczeń wybiera liczbę lekcji realizowanych w miesiącu: 4 lekcje (pakiet START), 8 lekcji (pakiet ADVANCED), (pakiet NATIVE SPEAKER). Możliwe jest również ustalenie innego harmonogramu w porozumieniu ze Szkołą. Istnieje również możliwość wykupienia pojedynczych lekcji zgodnie z cennikiem zamieszczonym na stronie internetowej clilschool.pl oraz bonów podarunkowych w wersji elektronicznej na kursy online.
 • Potwierdzeniem zapisania się na kurs jest dokonanie wpłaty za kurs przelewem na konto szkoły. Wszystkie opłaty za kursy językowe są uiszczane z góry w formie przedpłaty.

REALIZACJA ZAJĘĆ

 • W przypadku uzasadnionej nieobecności lektora na zajęciach kurs może zostać wydłużony w czasie. Należy w tym celu niezwłocznie skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta i powiadomić o zaistniałej sytuacji.
 • Zmiana terminu zajęć.
  • Uczeń ma prawo jednorazowo w każdym miesiącu nauki zgłosić swoją nieobecność bez utraty lekcji, przy czym nieobecność nie może być dłuższa niż 7 dni w miesiącu, którego dotyczy. Zgłoszona nieobecność po prawidłowym potwierdzeniu przez Biuro Obsługi Klienta odrabiana jest w dodatkowym, ustalonym z lektorem terminie. W przypadku braku możliwości odrobienia lekcji w dodatkowym terminie, cykl zajęć jest wydłużany o okres zgłoszonej nieobecności nieprzekraczający 7 dni. W celu zmiany terminu zajęć należy skontaktować się z Biurem telefonicznie, mailowo albo za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie internetowej clilschool.pl. Zajęcia można przełożyć najpóźniej w dniu poprzedzającym termin zajęć najpóźniej 24 godziny przed planowaną lekcją. Zajęcia odwołane poprzez bezpośredni kontakt z lektorem lub za pomocą wiadomości na komunikatorze zoom nie będą uznawane. Zajęcia odwołane w dniu zaplanowanej lekcji nie będą akceptowane.
  • W przypadku przełożenia lekcji zgodnie z regulaminem uczeń zobowiązuje się do ustalenia dodatkowego terminu lekcji z lektorem poza stałym harmonogramem zajęć oraz odrobienia odwołanej lekcji w terminie 7 dni roboczych.
  • Powiadomienie Biura Obsługi Klienta o kolejnych nieobecnościach w miesiącu, w którym została już zgłoszona co najmniej jedna nieobecność, jest bezskuteczne.
  • W przypadku braku wznowienia przez ucznia kursu w przeciągu 1 miesiąca po okresie nieobecności przyjmuje się, że uczeń zrezygnował z kursu. Jeżeli po okresie nieobecności uczeń rezygnuje z kursu i jednocześnie posiada niewykorzystane lekcje. Szkoła ma prawo do pobrania z puli opłaconych przez ucznia środków opłaty za rezerwację miejsca w grafiku lektora przez okres nieobecności w pełnej kwocie.
 • Rezygnacja z kursu. Uczeń może zrezygnować z kursu w dowolnym momencie jego realizacji.
  • Uczeń ma prawo zrezygnować z kursu w trakcie trwania pakietu, jednak z uwagi na cykl planowania zajęć, uczeń rezygnując z kursu winien powiadomić Szkołę nie później niż 30 dni przed datą przerwania kursu wysyłając rezygnację w formie elektronicznej na adres biuro [at] clilschool.pl.
  • Płatność za niewykorzystane zajęcia licząc od daty rezygnacji z kursu (tj. 30 dni od dnia złożenia takiej rezygnacji w formie pisemnej lub z ostatnim dniem realizowanego cyklu), zostanie zwrócona na rachunek bankowy wskazany przez ucznia.
 • W przypadku gdy lekcja z jakiegoś powodu nie odbyła się należy ten fakt zgłosić, kontaktując się niezwłocznie z Biurem szkoły.
 • Istnieje możliwość stałej zmiany godzin lekcyjnych w czasie trwania kursu. W przypadku  prośby o stałą zmianę godzin zajęć taka zmiana musi zostać ustalona z Biurem Szkoły. W przypadku braku wolnych godzin może nastąpić odmowa zmiany wcześniej ustalonych godzin lekcji.
 • Podczas wszelkiego rodzaju świąt lekcje można odwoływać bez straty lekcji. Należy podać rodzaj święta.
 • Szkoła może odwołać zajęcia w danym dniu z powodów technicznych w dowolnym pakiecie. W tak zaistniałej sytuacji lekcje z danego dnia przechodzą na kolejny termin. W uzasadnionych przypadkach, z wyłączeniem sytuacji losowych, kwestii technicznych niezależnych od Szkoły lub klęski żywiołowej, uczniowi przysługuje dodatkowa lekcja gratis.
 • W przypadku gdy uczeń spóźni się na lekcję lektor jest zobowiązany poczekać 15 minut. Gdy lektor nie może skontaktować się z uczniem po 15. minucie od momentu planowego rozpoczęcia zajęć, lekcję uznaje się za odbytą. W przypadku gdy lektor spóźni się na lekcję uczeń zobowiązany jest poczekać 15 minut. Czas spóźnienia będzie doliczony do czasu trwania lekcji.
 • Certyfikat. Uczeń ma możliwość otrzymania od Szkoły certyfikatu poświadczającego znajomość języka obcego zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego. Aby otrzymać certyfikat należy zdać egzamin wewnętrzny przygotowany przez lektora. Egzamin składa się z części pisemnej i ustnej. Do egzaminu można przystąpić nie wcześniej niż po 1 roku nauki w szkole CLIL po zrealizowaniu całego materiału z danego poziomu: A1, A2, B1, B2, C1 lub C2 zgodnie z Europejskim Opisem Kształcenia Językowego.
 • Szkoła może również, na wniosek Ucznia, wystawić zaświadczenie o realizacji kursu niezależnie od etapu jego realizacji.

REKLAMACJE

 • Wszelkie wnioski o zwroty i reklamacje należy zgłaszać do Biura Obsługi Klienta telefonicznie lub poprzez formularz kontaktowy na stronie internetowej clilschool.pl
  – reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko, numer telefonu oraz adres email ucznia,
  – dokładny opis reklamacji, uzasadnienie.
 • W wypadku problemów technicznych po stronie ucznia, które uniemożliwiają przeprowadzenie zajęć następuje strata lekcji bez możliwości reklamacji.
 • W przypadku wystąpienia problemów technicznych po stronie Szkoły uniemożliwiających odbycie zaplanowanych zajęć, Uczeń ma prawo otrzymać dodatkowe lekcje odpowiadające liczbie nieodbytych z przyczyn technicznych zajęć.
 • W przypadku nieobecności lektora na wyznaczonej lekcji, lekcja nie przepada i można ją odbyć w dowolnym terminie. Reklamację o nieobecności lektora należy zgłosić w Biurze szkoły za pomocą e-mail lub telefonicznie.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • Szkoła clilschool.pl zastrzega sobie prawo do zmiany lektora w trakcie trwania kursu.
 • W uzasadnionych przypadkach uczeń ma prawo do zmiany lektora w trakcie trwania pakietu.
 • Aktualne informacje o opcjach dodatkowych do kursów językowych online oferowanych przez szkołę CLIL można znaleźć w cenniku na stronie clilschool.pl
 • Uczeń polecający szkołę clilschool.pl innej osobie otrzymuje 50 zł rabatu do wykorzystania na usługi w CLIL, w przypadku gdy nowy uczeń zapisze się na kurs bez lekcji próbnej.
 • Dokonanie opłaty za kurs jest równoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją postanowień regulaminu kursów. Aktualny regulamin kursu jest dostępny na stronie internetowej clilschool.pl
 • Żadne dane klientów szkoły CLIL nie zostaną udostępnione innym podmiotom w jakichkolwiek celach innych niż realizacja usług językowych.
 • Dane osobowe są chronione i przetwarzane zgodnie z przepisami RODO. Szczegółowe informacje o treści i zakresie przetwarzanych danych znajdziecie Państwo na stronie internetowej www.clilschool.pl. Administratorem danych jest firma CLIL Monika Gołębiewska-Gawinek , al. Kasztanowa 3A-5, 53-125 Wrocław.
 • Zgodnie z ustawą o ochronie niektórych praw konsumentów klient ma możliwość odstąpienia od umowy po złożeniu pisemnej rezygnacji z kursu przesyłanej drogą mailową na adres mailowy biura Szkoły.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.02.2022r.